NGO "Futurus XXI"

Организация зарегистрирована в / The organization is registered in : Украина / Ukraine , Volynska Oblast

Ищу партнера из / We're looking for a partner from: Беларусь / Belarus,  Польша / Poland

Ищу партнера для Программы/Проекта / We're looking for a partner to participate in: Польша-Беларусь-Украина 2014-2020 / Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020

ТЦ 3 - Продвижение местной культуры и сохранение исторического наследия / TO 3 - Promotion of local culture and preservation of historical heritage :

1. Продвижение местной культуры и истории / Promotion of local culture and history 2. Продвижение и сохранение природного наследия / Promotion and preservation of natural heritage

Краткое описание проектной идеи / Short description of the Project idea:


1. Dziedzictwo duchowe. (http://www.futurus.org.ua/uk/events/velotour/);
Problem projektu: Duża liczba świątyń na terenie ukraińskiej strefy przygranicznej jest teraz w zapomnianym, zaniedbanym stanie. Ich faktyczny stan jest mało znany dla publiczności. Nie ma ogólnego programu i obiektywnego systemowego narzędzia monitorowania historyczno-kulturowego potencjału regionu w celach turystycznych. Nie ma otwartej publicznej sieci kontaktów między naukowcami, krajoznawcami i po prostu lokalnymi entuzjastami, nie ma specjalistycznej platformy elektronicznej. Brakuje zintegrowanego informacyjnego serwisu dla turystów, chcących odwiedzić te miejsca. Nie ma publicznie dostępnych szlaków turystycznych do miejsc zapomnianego duchowego dziedzictwa.
Cel projektu: Stworzenie międzynarodowego mechanizmu publicznej ochrony i promocji sakralnego dziedzictwa polsko-ukraińsko-białoruskiego pogranicza, założenie regionalnego centrum turystyki sakralnej.
Działania w ramach projektu: Przeprowadzenie szeregu badawczych terenowych wypraw. Stworzenie platformy wirtualnej turystyki. Założenie centrum turystyki sakralnej. Tworzenie, oznakowanie, promocja 5 tras turystycznych. Szkolenie przewodników. Przeprowadzenie szeregu plenerów: śpiewu cerkiewnego, ikonografii, drewnianej rzeźby. Tworzenie specjalistycznych video.

2. Szlak bojowy Polskiego Legionu (http://www.futurus.org.ua/uk/events/legion/)
Problem projektu: Ogromna ilość materialnych zabytków z okresu I wojny światowej z udziałem Polskiego Legionu, poprzedzających walkę o niepodległość Polski, znajduje się na terenie współczesnego Wołynia. Na dzień dzisiejszy nie istnieje otwartego zintegrowanego źródła turystycznego i serwisu informacyjnego poświęconego tej tematyce. Brakuje specjalistycznych tras turystycznych, wyszkolonych przewodników, infrastruktury turystycznej i muzealnej. Słabo nawiązane kontakty wśród naukowcy, krajoznawcy i entuzjastów zajmujących się tym problemem.
Cel: Przeprowadzić serię badawczych terenowych wypraw z udziałem młodzieży. Stworzyć muzeualną ekspozycję. Założyć 5-7 specjalistycznych tras turystycznych. Promować trasy rowerowe.

Ponadto, opracowaliśmy następujące infrastrukturalne tematy:

1. Zapomniana wojna (Historia Pierwszej wojny światowej)
Problem projektu: Ogromna ilość materialnych zabytków z okresu I wojny światowej znajduje się na terenie współczesnego Wołynia. Na tym terenie sto lat temu miały miejsce brutalne i krwawe wydarzenia, poprzedzające koniec Wielkiej wojny i upadek imperium Rosyjskiego. Niemcy, Austriacy, Węgrzy, Polacy, Słowacy, Czesi, Ukraińcy i żołnierze innych narodowości znaleźli tu swój ostatni przytułek. Historia okrutnych i dramatycznych stuletnich wydarzeń może być na zawsze stracona dla przyszłych pokoleń. Dzisiaj na Wołyniu nie istnieje publicznego zintegrowanego źródła informacji o liczbie i obecnym stanie materialnych zabytków tej pory. Nie istnieje turystycznego i serwisu informacyjnego, (szlaków turystycznych, muzeów i infrastruktury turystycznej, wyszkolonych przewodników). Niezwykle słabe kontakty wewnątrz międzynarodowego środowiska naukowego, krajoznawczego, miłośników historii i entuzjastów zajmujących się tym problemem.
Cel: Zebrać, podsumować, ocalić pamięć i turystycznie popularyzować cały historyczny plast jednego z kluczowych okresów ogólnoeuropejskiej nowej historii. Przeprowadzić międzynarodowe polowe obozy badawcze, międzynarodową konferencję. Stworzyć 7-8 specjalistycznych tras turystycznych. Stworzyć muzealną ekspozycję. Zrekonstruować części 2-3 okopów dla ekspozycji muzealnej. Posprzątać 3-4 cmentarze. Stworzyć serię filmów dokumentalnych.
2. Tradycyjne rzemiosła Polesia.
Problem projektu: W związku z szybkim tempem industrializacji zachodzą nieodwracalne zmiany życia i światopoglądu ludzkości. Dawna różnorodność kulturowa coraz bardziej staje się przemysłowo-międzynarodową. Znikają ostatnie nosiciele unikalnych tradycyjnych technik i technologii rzemiosła, szamanizmu i medycyny, kulinarnych umiejętności, wierzeń i obyczajów.
Cel: Stworzyć stale działające specjalistyczne transgraniczne centrum kulturalne (na bazie własnego pomieszczenia organizacji na wsi), gdzie będą się gromadzić i przechowywać wzorce tradycyjnych rzemioseł, założyć multimedialną i metodyczną encyklopedię technik i technologii, w tym budowlanych. Organizować coroczne targi i lokalny ośrodek handlu wyrobami rzemioseł. Przeprowadzić serię międzynarodowych warsztatów - plenerów.
3. Ekologiczne laboratorium pod gołym niebem.
Problem projektu: związku z szybkim tempem industrializacji zachodzą nieodwracalne zmiany życia i światopoglądu ludzkości. Nowoczesny sposób prowadzenia gospodarstwa domowego często jest szkodliwy dla środowiska. W tym samym czasie, równolegle, powstaje coraz więcej nowych sposobów, naprawdę ekologicznych podejść do organizacji życia codziennego, mało znanych dla społeczeństwa. To technologie lokalnego oczyszczenia ścieków domowych, przetwarzania i wykorzystania odpadów komunalnych, technologie energetyki odnawialnej, technologie chronienia ciepła i ogrzewania pomieszczeń, technologie ogrodowej gospodarki i inne. Potrzebne jest stale działające narzędzie do gromadzenia i popularyzacji nowych technologii środowiskowych dla przydomowych i wiejskich gospodarstw domowych.
Cel: Stworzyć stale działające transgraniczne centrum wystawkowe (dom-muzeum) propagowania i popularyzacji nowych technologii środowiskowych dla przydomowych i wiejskich gospodarstw domowych.
4. Patrol wodny
Problem projektu: w wyniku gospodarczej działalności człowieka w ciągu ostatnich czterdziestu lat hydrologiczny krajobraz Polesia ucierpiał dużo zmian. W tym samym czasie, materialne i organizacyjne możliwości struktur państwowych w zakresie monitoringu środowiska są fizycznie i moralnie przestarzałe. Stan małych rzek i jezior Polesia nieznany dla publiczności. Obecnie jest brak mechanizmu kontroli społecznej, brak publicznego zintegrowanego źródła informacji specjalistycznych, jest bardzo niski poziom metodyczny i poziom interakcji społecznych aktywistów. To sprzyja powstaniu wszelkich nieprzewidywalnych i nieodwracalnych skutków środowiskowych w przyszłości.
Cel: Stworzenie na terenie Wołynia stale działającego mechanizmu monitorowania publicznego (materialna, metodyczna, kadrowa baza), kontroli i ochrony małych rzek i jezior strefy transgranicznej Polesia. Przeprowadzić podstawowy monitoring (międzynarodowe terenowe wyprawy) i opublikować jego wyniki. Zorganizować forum międzynarodowe na temat nowoczesnych metod i technologii. Nawiązać międzynarodową współpracę między organizacjami społecznymi.
5. Mercator.
Problem projektu: Rejestr zabytków historii i kultury Wołynia pozostał po dziś dzień na poziomie sprzwed trzydziestu lat ze względu na słaby finansowy i organizacyjny stan państwa.
Liczba wpisanych do rejestru zabytków nawet nie w połowie odzwierciedla rzeczywistą liczbę regionalnych obiektów zabytkowych. Aktualny stan wpisanych do rejestru pomników nie jest dokładnie zbadany. Zintegrowanego systemu społecznej kontroli i ochrony też nie istnieje. Taka sytuacja jest fatalna dla kulturowego dziedzictwa materialnego.
Cel: Utworzyć stale działający społeczny mechanizm wsparcia (finansowego, metodologicznego, kadrowego), kontroli oraz ochrony kulturowego i historycznego dziedzictwa Wołyńskiego Polesia. Zebrać podstawową informację (terenowe eksploracje), opublikować jej wyniki (stworzyć specjalistyczny portal społecznościowy).Wypracować pomoce metodyczne wprowadzenia danych do krajowej ewidencji zabytków oraz objąć ochroną prawną, przygotować pierwotną wersje dokumentacji na 50 – 100 zabytków. Na podstawie zebranego materiału stworzyć 3 – 5 szlaków turystycznych.

Ориентировочный бюджет / Estimated budget:

Email Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Примечание / Other information: